Wat doet de Ombudscommissie?

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de gemeente. Dan kan de Ombudscommissie Midden-Groningen op uw verzoek onderzoek doen. De Ombudscommissie onderzoekt de gebeurtenis. Daarna toetst de commissie het gedrag van de gemeente en beoordeelt of de gemeente zich wel of niet behoorlijk gedragen heeft. De Ombudscommissie adviseert de gemeente hoe met uw klacht om te gaan.

Wanneer dient u een klacht in bij de Ombudscommissie?

De klacht gaat over het gedrag van een bestuursorgaan (college van burgemeester en wethouders en/of gemeenteraad) en medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld de manier zijn waarop de gemeente u helpt aan de balie of het niet nakomen van een met u gemaakte afspraak. Het gaat niet over de inhoud van de door of namens de gemeente genomen besluiten. Bent u niet tevreden over een besluit dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Het melden van bijvoorbeeld een gevaarlijke of hinderlijke situatie (losliggende tegels, overhangende takken of gaten in de weg) is een melding openbare ruimte en afval en geen klacht. Dit kunt u melden bij melding openbare orde en afval.

Weet u niet zeker of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door de Ombudscommissie. Neem dan contact op met de Ombudscommissie. Dit kan door ons een bericht te sturen (zie: tabblad Contact). De bevoegdheden van de commissie staan nader uitgewerkt in het tabblad Verordeningen.

Welke klachten behandelt de Ombudscommissie niet?

In hoofdlijnen behandelt de Ombudscommissie klachten over het gedrag van de gemeente. De Ombudscommissie is, op grond van de wet, niet bevoegd en niet verplicht alle klachten te behandelen.

De Ombudscommissie gaat niet over:

 • algemeen gemeentebeleid
 • algemeen geldende wet- en regelgeving
 • een gedraging:
  • waartegen beroep kan worden ingesteld
  • die al bij de rechter aanhangig zijn
  • waarvan door een rechter uitspraak is gedaan

De ombudscommissie is niet verplicht voor alle klachten een onderzoek in te stellen.

De ombudscommissie kan bepalen geen onderzoek in te stellen indien:

 • uw verzoekschrift niet voldoet aan de vereisten zoals hierboven genoemd
 • uw verzoek kennelijk ongegrond is
 • u later dan een jaar na afhandeling klacht door de gemeente een verzoek indient
 • uw belang bij een onderzoek of het gewicht van het gedrag van de gemeente niet zwaar genoeg is
 • u niet de persoon bent die last heeft gehad van het gedrag van de gemeente
 • er een bezwaarprocedure openstaat, tenzij het gedrag van de gemeente bestaat uit het niet tijdig nemen van een besluit
 • u niet eerst bij de gemeente een klacht heeft ingediend, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk was
 • u al een keer eerder voor dezelfde gedraging een klacht bij de ombudscommissie of een andere onafhankelijke klachtinstantie indiende;
 • de gedraging nauw samenhangt met een procedure die al bij de rechter loopt
 • na tussenkomst van de ombudscommissie alsnog aan u is tegemoet gekomen.

Als de ombudscommissie geen onderzoek instelt of een onderzoek niet voortzet dan krijgt u hier onder vermelding van de reden zo snel mogelijk bericht van.

Het indienen van uw verzoekschrift bij de Ombudscommissie

Bent u niet tevreden over de afhandeling van een klacht door de gemeente? Vraag de Ombudscommissie dan een onderzoek in te stellen naar de klacht en de afhandeling ervan. Dien hiervoor een verzoekschrift in bij de Ombudscommissie binnen één jaar na de afronding van de behandeling van de klacht door de gemeente. De datum van afhandeling van de klacht is de verzenddatum op de afhandelingsbrief van de gemeente.

Het verzoekschrift dient u schriftelijk in bij de Ombudscommissie (voor het postadres zie: Contact). In uw verzoekschrift neemt u in ieder geval het volgende op:

 • uw naam en adres
 • de dagtekening
 • een omschrijving van het gedrag van de gemeente waartegen u de klacht indient
 • de gronden van het verzoek.

Bij het verzoekschrift voegt u een kopie van uw klacht aan de gemeente en een kopie van de afhandelingsbrief van uw klacht door de gemeente.

Onderzoek

Neemt de Ombudscommissie uw klacht in behandeling, dan start de Ombudscommissie een onderzoek.

Een onderzoek heeft verschillende doelen:

 • Het belangrijkste doel is om de burger te beschermen tegen onbehoorlijk gedrag van de gemeente
 • De gemeente kan leren van de eventueel gemaakte fouten
 • Het onderzoek kan de relatie tussen gemeente en burger herstellen

In veel gevallen houdt de Ombudscommissie een hoorzitting. De commissie nodigt alle betrokken partijen uit om een beter inzicht te krijgen in de omstandigheden van de klacht.

Rapport van bevindingen

Op basis van het dossier en de gesprekken stellen we een rapport van bevindingen op. Alle partijen krijgen dit rapport en kunnen opmerkingen maken. Terechte opmerkingen nemen we over. We geven een toelichting als we een opmerking niet overnemen. Daarna volgt het definitief rapport met het oordeel van de commissie en eventuele aanbevelingen.